மூத்த பத்திரிகையாளர் சுதாங்கனின் ‘திருமால் பெருமை’ –27