முகமே கேடிகளை காட்டிக்கொடுக்கும்! – குட்டிக்கண்ணன்