பொங்கலு பொங்கலு, மாட்டுப் பொங்கலு, காணும் பொங்கலு...! – குட்டிக்கண்ணன்