எகிலும் தங்கம் விலை இப்போது வாங்கலாமா...! – குட்டிக்கண்ணன்