சின்ன சின்ன டிசைன் சிறகடிக்கும் டிசைன் – குட்டிக்கண்ணன்