ஆன்மிக கோயில்கள் :பாவம், தோஷங்கள் நீக்கும் கேடி­லி­யப்­பர்