கண்டு பிடி­யுங்­கள்!

12-06-2019 04:36 PM

விடுபட்ட பகுதியில் வர வேண்டிய பகுதியை கண்டுபிடியுங்கள் குட்டீஸ்...!

இவர்களின் பெயர்கள் கட்டத்தில் கலைந்துள்ளன. அவற்றை கண்டுபிடிங்க செல்லுாஸ்...!

இவற்றை சரியாக பொருத்துங்க குட்டீஸ்...!

புள்ளிகளை இணைத்து படத்தை முழுமையாக வரைந்து அழகாக வண்ணம் தீட்டி மகிழுங்க பட்டூஸ்!