சென்னை மாவட்டசெய்திகள்
சென்னையில் தரமணி, ஆலந்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை