கன்னியாகுமரி மாவட்டசெய்திகள்
சாய்-சப் சென்டர். முட்டத்தில் 47 ஏக்கர் இடம் தேர்வு.