நெல்லை மாவட்டசெய்திகள்
குற்றாலம் மெயின்அருவி பாறையை ஓட்டிய படி விழும் தண்ணீர்.