நெல்லை மாவட்டசெய்திகள்
நெல்லை மாவட்டத்தல் ஓரே நாளில் 269 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு