பாகிஸ்தானில் இருந்த பயங்கரவாதிகள் முகாம்களை அழித்ததாக இந்தியா கூறுவது தவறு: பாகிஸ்தான் மறுப்பு