கோகனட் என நினைத்தால் உள்ளே கொகைன்..! கடத்தல் காரர்களின் புதியவகை முயற்சி...