கர்தார்பூர் சாகிப் செல்ல 20 டாலர் அனுமதிக் கட்டணம் கோருவது கொடுமை என்கிறார் மத்திய அமைச்சர்