ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு குலாப் புயல் வடக்கு ஆந்திரத்தில் கரையேறும் என அறிவிப்பு