பிற்பட்ட பகுதிகளில் தோல் தொழிற்சாலை குழுக்களை அமைக்க கட்காரி பரிந்துரை